Místní knihovna Hodíškov

Archiv

 

 

 

ROK 2014
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘÙ
  Motto: 2014 - Hrabalovský rok v knihovnách !

Od roku 2011 máme v knihovnì internetovou síťť Matrigo s.r.o. Velké Meziříčí.

E - Book

E - Book -  Elektronická kniha je oznaèenípro knihu v digitální podobì. Její výhodou je kapacita. Do nìkterých tipù èteèek se vejde až dva tisíce titulù. Lze nastavit velikost písma a pøevést psaný text  do mluveného slova. Velikostnì odpovídá formátu A4 a ètenáø si ji mùže nosit všude sebou. Elektronické èteèky se již objevují v knihovnách i ve školách.

Digitalizace
Kvìten 2012

V Havlíčkovì Brodě na Střední prùmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechynì je umístìno nové moderní digitalizaèní  centrum, kde umožní převést do elektronické podoby knihy až o velikosti formátu A3 a také velkoplošné tisky až o formátu A0. Součástí digitalizaèního centra je robotický skener, který digitalizuje knihy rychlostí až 1 400 stran za hodinu. Cílem je poøídit digitální kopie regionálních tiskù, napøíklad kronik.

Malá knihovnická slavnost 2011

 

Ocenìní webu obecní knihovny

Krajská knihovna Vysoèiny v Havlíèkovì Brodì 16. listopadu 2011 ocenila nejlepší knihovníky neprofesionálních knihoven Vysoèiny. „Malá knihovnická slavnost“ se letos konala již po desáté a stejnì jako v minulosti byl dùležitým faktorem pøi udìlování cen aktivní pøístup knihovníkùm k modernizacím knihoven nebo úspìšná kulturnì-výchovná èinnost. Titul „Knihovna Vysoèiny roku 2011“ získalo 16 knihoven.

U pøíležitosti 10. výroèí vyhlášení nejlepších knihoven regionu udìlila komise ocenìní také za nejlepší www stránky neprofesionálních knihoven. Ocenìní získala Obecní knihovna Bory pod vedením manželù Køížových.  Druhé ocenìní bylo adresováno knihovnici Danì Michalové a Obecní knihovnì Hodíškov, která se stala Knihovnou roku Kraje Vysoèina pøed rokem.

V roce 2010 uplynulo 90 let od založení místní knihovny v Hodíškovì.

V rámci realizace projektu "Internetizace knihoven" nám byla zprovozněna služba internet přes satelit.

V únoru 2008 byla provedena instalace VSAT zařízení, které bylo nastaveno na družici.