Místní knihovna Hodíškov

Knihovní řád

 

 Knihovní řád

 

Místní (Obecní) knihovny H O D Í Š K O V

 

I.

Všeobecná ustanovení

 

 1. Místní (Obecní) knihovna v    Hodíškovì…………………………(dále jen knihovna) je veøejnou knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem obèanùm v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožòuje všem bez rozdílu rovný pøístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informaèním službám, vymezených knihovním zákonem (zákon è. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických a informaèních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaném knihovním fondu.

 

 1. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelùm v provozních místnostech knihovny prezenèním i absenèním pùjèováním vlastního knihovního fondu, prostøednictvím meziknihovní výpùjèní služby i pùjèování z fondù jiných knihoven.

 

 1. Èasový rozvrh služeb je uveden v pøíloze knihovního øádu a na informaèní tabuli knihovny.

 

 1. Obcí schválené poplatky (registraèní poplatek, sankèní poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávnìn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále je ceník), který je pøílohou knihovního øádu.

 

 1. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenèní výpùjèku poskytuje knihovna jen tìm uživatelùm, kteøí se stanou jejími ètenáøi. Ètenáø je povinen seznámit se s knihovním øádem vèetnì jeho pøíloh, který je veøejnì pøístupný v knihovnì. Ètenáø se zavazuje, že pøistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním øádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypùjèených dokumentù podle knihovního øádu a pøíslušných právních pøedpisù.

 

 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, pøíjmení a bydlištì.

 

 1. Knihovna je oprávnìna zpracovávat osobní údaje uživatelù na základì registrace na Úøadu pro ochranu osobních údajù.

 

 1. Osobní údaje uživatelù bude knihovna zpracovávat podle zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ètenáøem knihovny se mohou stát:
  1. obèané ÈR starší 15 let: po pøedložení obèanského prùkazu
  2. dìti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho z rodièù nebo jejich zákonných zástupcù
  3. cizí státní pøíslušník: po pøedložení cestovního pasu
  4. právnické osoby: žádají písemnì a po pøedložení dokumentù je s nimi uzavøena smlouva o poskytování knihovnických a informaèních služeb.

-

 1. Každému ètenáøi vydá knihovna ètenáøský prùkaz. Prùkaz se vystavuje na kalendáøní

rok a jeho platnost je tøeba každoroènì obnovovat. Ètenáøský prùkaz je nepøenosný.

 

 1. Ètenáø je povinen ohlásit zmìnu jména a bydlištì, ztrátu ètenáøského prùkazu i ztrátu  èi poškození pùjèeného dokumentu, za což uhradí sankèní poplatek podle ceníku.

 

 1. Za registraci v knihovnì ètenáø uhradí registraèní poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravòuje ètenáøe k libovolnému poètu návštìv v kalendáøním roce v knihovnì, k absenènímu a prezenènímu pùjèování knihovního fondu z vlastní knihovny èi prostøednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven.

 

 

II.

Výpùjèní øád

 

 1. Pøi pùjèování dokumentù z knihovního fondu knihovny platí ustanovení obèanského zákoníku o pùjèování vìcí. Pro pùjèování dokumentù zapùjèených z jiné knihovny mohou platit další podmiòující ustanovení, pokud je zapùjèující knihovna stanoví.

 

 1. Ètenáø mùže být doèasnì vylouèen z øad ètenáøù pro porušení knihovního øádu a na základì vlastní žádosti.

 

 1. Výpùjèní lhùta je u knih 1 mìsíc a u èasopisù 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpùjèní dobu u vybraných dokumentù.

 

 1. Nevrátí-li ètenáø ve stanovené lhùtì dokument pùjèený mimo knihovnu, úètuje knihovna ètenáøi pokuty z prodlení podle ceníku.

 

 1. Nereaguje-li ètenáø na vyzvání èi uhrazení dokumentu, je celá záležitost øešena právní cestou.

 

 1. Ètenáø je povinen vrátit vypùjèenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji pøevzal. Pøi pøevzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovìdnost za všechny pozdìji zjištìné závady.

 

 1. Pøi ztrátì nebo poškození dokumentu je ètenáø povinen nahradit zpùsobenou škodu, a to buï zajištìním stejného titulu nebo finanènì v cenì dokumentu (v oprávnìných pøípadech mùže knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

 

 1. Dokument, který je právì pùjèený, si mùže ètenáø rezervovat.

 

 

 1. Odbornou literaturu ke studijním úèelùm, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým ètenáøùm pomocí meziknihovní výpùjèní služby (MVS). Tato služba se øídí platnými právními pøedpisy o MVS.

 

 1. Knihovna poskytuje všem uživatelùm ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc pøi vyhledávání potøebných dokumentù a další informace potøebné ke studiu, k výkonu povolání, spoleèenských funkcí apod.

 

 1. Knihovna umožòuje uživatelùm vstup na Internet do pøístupných bází za poplatek stanovený v ceníku.

 

III.

Závìreèná ustanovení

 

1.      Své stížnosti, oznámení a podnìty týkající se provozu knihovny ètenáø mùže sdìlit písemnì nebo ústnì knihovníkovi, popø. obecnímu úøadu.

 

 1. Tento knihovní øád nabývá úèinnosti dnem 1.1. 2002.

 

 1. Veškeré zmìny knihovního øádu èi jeho pøíloh se provádí formou dodatku.

 

 

IV.

Pøílohy knihovního øádu

 

 1. Pùjèovní doba
 2. Ceník služeb a sankcí

3.   Informace pro ètenáøe o ochranì osobních údajù

 

Informace pro ètenáøe

 

 V souladu s ustanovením §11 odst. 8 zák. è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù v platném znìní zpracovává knihovna osobní údaje o ètenáøích uvedené na pøihlášce ètenáøe za úèelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožnìno poskytování knihovnických a informaèních služeb a byla zabezpeèena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované úèely po dobu trvání ètenáøského vztahu, budou chránìny pøed zneužitím a nebudou poskytnuty tøetím osobám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ   ØÁD   STANICE    INTERNETU

 

Pøíloha  Knihovního øádu Místní  knihovny v …Hodíškovì………………………...

 

1.   Služby Internetu mùže využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním øádem.

 

2.   Pøedpokladem pøístupu na Internet je ovládání základù práce na poèítaèi a základních principù práce s poèítaèovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá  si od knihovníka základní informace.

 

3.   Uživatelé jsou povinni dbát pokynù knihovníka. Hlásí zahájení i ukonèení práce s PC. Po ukonèení práce musí zùstat  PC ve stavu, v nìmž byl pøedán obsluhou.

 

4.   Uživatelé mohou používat  pouze pøedinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytváøet nebo modifikovat soubory èi adresáøe. V pøípadì poškození PC èi souborù je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením pùvodního stavu.

      Pøi porušení tohoto ustanovení mùže být uživateli odepøen další  pøístup k multimediálním PC.

 

5.   Uživatel platí sazbu (viz ceník) za jedno místo a jednu stanici, pøièemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje knihovník.

 

6.   Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na 1 hodinu. Pøi prodlení platí rezervace  maximálnì 10 minut.

 

7.   Není povoleno provozování poèítaèových her.

 

8.   Informace a soubory získané  bìhem práce s Internetem si mohou uživatelé nahrát pouze na diskety, které si zakoupí v knihovnì.

 

9.   Provozovatel nenese odpovìdnost za obsah informací a souborù stažených z Internetu ani za event. obsažené viry.

 

10. Uživatelùm není povoleno navštìvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veøejn&yac