Místní knihovna Hodíškov

Zřizovací listina

 

 

Zřizovací listina

 

Místní (obecní) knihovny v Hodíškově

 

 

Zastupitelstvo obce ……Hodíškov………………………,okres Žïár nad Sázavou, schválilo na svém zasedání dne …30. 5. 2002……………….., è.j. ………………v souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù a zákonem è. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických a informaèních služeb, ve znìní pozdìjších pøedpisù výše uvedených zákonù, zøízení Místní (obecní) knihovny (dále jen knihovna) s úèinností od 1. 1. 2002.

 

1.      Knihovna je organizaèní složkou obce…Hodíškov……………………..

2.      Knihovna nemá právní subjektivitu, nemùže nabývat svým jménem práv a povinností.

3.      Sídlem knihovny je (jméno obce)……52……..è. p.  Hodíškov

 

 

I.

Úèel zøízení

 

Úèelem zøízení knihovny je zaruèení rovného pøístupu všem bez rozdílu k veøejným knihovnickým a informaèním službám, vymezených knihovním zákonem,

Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je souèástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informaèní, kulturní a vzdìlávací èinnosti.

 

II.

Předmět činnosti

 

 1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zøetelem k informaèním a kulturním potøebám obèanù všech sociálních a národnostních skupin obce. (Buduje a využívá fond regionální literatury a tiskovin (obce). Shromažïuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci).
 2. Aktivnì propaguje a zpøístupòuje své knihovní a informaèní fondy individuálním i institucionálním uživatelùm absenèními a prezenèními výpùjèními službami.

3.      Poskytuje i využívá meziknihovních služeb z knihovních fondù jiných knihoven (výpùjèních, bibliografických, reprografických a informaèních)

 1. Zajišťuje pøístup k informacím, zprostøedkovává informace ze státní správy a veøejné samosprávy. Využívá k tomu a uživatelùm zpøístupòuje knihovnické a další informaèní zdroje. Umožní pøístup k vnìjším informaèním zdrojùm, ke kterým má knihovna bezplatný pøístup, pomocí telekomunikaèního zaøízení. Za stanovených podmínek umožní pøístup k placeným vnìjším informaèním zdrojùm pomocí telekomunikaèního zaøízení.
 2. Poøádá exkurze, besedy, pøednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a èinnost knihovny.
 3. Pøi zajišťování knihovních fondù a služeb obèanùm kooperuje s Úsekem pro výkon regionálních funkcí Knihovny M. J. Sychry ve Žïáøe nad Sázavou. Obsah, formy i podmínky spolupráce jsou pøedmìtem zvláštní dohody.

 

 

 

 

III.

Vedení knihovny

 

 1. Knihovník je jmenován a odvoláván radou obce.
 2. Knihovník odpovídá zøizovateli za èinnost knihovny, za hospodaøení s obecním majetkem, svìøeným knihovnì do užívání, i za správnost nakládání s finanèními prostøedky podle platných právních pøedpisù a pokynù zøizovatele.
 3. Zøizovatel mùže ustanovit knihovní radu jako svùj poradní orgán. V èele rady obvykle stojí èlen obce a knihovník je èlenem knihovní rady.

 

IV.

Hospodaření knihovny

 

 1. Hospodaøení knihovny je souèástí hospodaøení obce a je vázáno na rozpoèet obce. Finanèní èástka na zabezpeèení èinnosti knihovny je každoroènì stanovena v rámci rozpoètu obce.
 2. Knihovna hospodaøí s finanèními prostøedky, které ji poskytuje obec ze svého rozpoètu. Pøíjmy knihovny jsou pøíjmy obce, knihovna je odvádí na úèet obce.
 3. Knihovna nakládá se svìøenými finanèními prostøedky podle pokynù zøizovatele.
 4. Dalšími finanèními zdroji knihovny mohou být napø. úèelové dotace (granty), finanèní dary, sponzorské pøíspìvky apod. Úèelové dotace, finanèní dary a sponzorské pøíspìvky musí být zaúètovány tak, aby byl prokázán úèel jejich využití.
 5. Získané finanèní prostøedky je knihovník povinen odevzdat do rozpoètu obce.
 6. Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou èinnost využívá je majetkem obce a je dán knihovnì k užívání.

 

V.

Závěrečné ustanovení

 

 1. Knihovna je zøízena na dobu neurèitou.
 2. Ruší se Statut Místní (obecní) knihovny…Hodíškov………………ze dne 1.1. 1982
 3. Tato zøizovací listina nabývá úèinnosti dnem 1.1. 2002
 4. Pøi zmìnì podmínek bude zøizovací listina novelizována.

 

 

V……Hodíškovì………………………dne……30.5. 2002……………….

 

 

 

                                                                                                    razítko, podpis